Διοικητική Λογιστική

Ανάπτυξη συστημάτων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Ανάπτυξη κοστολογικών συστημάτων και προϋπολογιστικού ελέγχου.

Ταμειακός προγραμματισμός και προϋπολογισμός.