Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Έρευνα αγοράς.

Αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Επιλογή και ανάδειξη στόχων προς εξαγορά.

Ανεύρεση ενδιαφερομένων.

Εκτίμηση τιμήματος.

Επιχειρησιακό σχέδιο εξαγοράς / συγχώνευσης.

Υποστήριξη στις Διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

Επαλήθευση οικονομικών στοιχείων (due diligence).

Εξεύρεση πόρων.

Επίτευξη και εφαρμογή της συμφωνίας.