Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές και φοροτεχνικές συμβουλές για την καταλληλότερη νομική μορφή υπό σύσταση εταιρειών.

Ίδρυση νέων εταιρειών και επιμέλεια μέχρι την έναρξη εργασιών.

Επιμέλεια επιστροφής φόρων.

Εξέταση των λογιστικών δεδομένων επιχειρήσεων και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και χαρτόσημου.

Παροχή συμβουλών για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

Βοήθεια και τεχνική υποστήριξη για τη διεκπεραίωση ("κλείσιμο") φορολογικών υποθέσεων.

Σύνταξη ή εξέταση φορολογικών δηλώσεων εταιρειών και φυσικών προσώπων.

Συμβουλές για την πλήρη εκμετάλλευση των ισχυόντων φορολογικών κινήτρων και παρεχομένων ελαφρύνσεων.

Γνωμοδοτήσεις επί ειδικών φορολογικών θεμάτων εταιριών και φυσικών προσώπων.

Συμβουλές για το φορολογικό προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη απαλλαγές ή μειώσεις φορολογίας λόγω ειδικών συντελεστών αποσβέσεων και μεταφορές σε αφορολόγητα αποθεματικά.

Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Αποσχίσεις κλάδων (Ν. 1297/72, 2166/93).