Λογιστικές Υπηρεσίες

Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίου.

Εφαρμογές Λογιστικών Σχεδίων.

Εφαρμογές Αναλυτικής Λογιστικής.

Καταστάσεις ταμειακών ροών.

Κατάρτιση ισολογισμών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.